Åpenbaringen del. 11 – Bruden, Det Nye Jerusalem


English version here 

“Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.” (Åp. 21:1-2).

I forrige post så vi litt på Det Nye Jerusalem som den nye skapningen og som tok plassen til det gamle Jerusalem. Vi så litt på tidsrammen, Guds gradvise arbeid i historien og litt overfladisk på Bruden og dens karakter.

For de fleste er Åpenbaringen 21:1 til 22:5 en hendelse som de venter skal skje i fremtiden, etter det de kaller “tusenårsriket”, og vil være den evige fullkomne orden etter den siste dommen. Men dette kan ikke stemme, for som vi så i forrige del, inneholder disse versene en karakterstikk av den nåværende syndige orden. Når vi nå går inn og ser nærmere på Bruden vil vi samtidig se disse karakterstikkene av en syndig orden fortsatt eksisterer i verden, men utenfor byen (bruden). Hovedbudskapet jeg vil vise her at Den Nye Skapningen Johannes presenterer i Åpenbaringen er virksomhet i dag.

Vi kan ta et par vers tidlig i kapittel 21 før vi går inn og ser på Det Nye Jerusalem fra vers 9. Derifra skal vi gå gradvis fremover med de versene jeg ser er viktige, frem til Åp. 22:15.

I Åp. 21:5 sier Gud at Han “gjør alle ting nye” og ikke at han har tenkt å gjøre det en gang i fremtiden. Johannes fokuserer på at Gud allerede er i gang med å gjøre ting nye. Tidligere så Johannes den Hellige Staden “komme ned fra Gud”, som indikerer ‘allerede skjedd’. Det er ikke en hendelse som skal skje i fremtiden, som om det “skal komme ned fra Gud”.

I Åp. 21:6 snakker Jesus til Johannes om frelsen og det levende vann som ble lovet uten betaling. Vi ser at Johannes også her henter fra Jesaja (Jes. 55:1).

Men frelsen og det levende vann blir ikke bare gitt i den fullkomne evige ordenen. I Joh. 4:14 tilbyr Jesus kvinnen ved brønnen “vann som veller frem til evig liv.” (Joh. 4:14), noe som viser at dette begynner allerede i den før-fullkomne orden. Selvfølgelig må Ånden først bli utgytt og vi kan linke denne til utgytelsen av Ånden på pinsedagen (Apgj. 2:1-4), men bare til de som tror:

“Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Men dette sa Han om Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For den Hellige Ånd var ennå gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort.” (Joh. 7:38-39).

Vi ser tydelig at dette er i nåtid, og ikke bare en gang i fremtiden.

Det Nye Jerusalem

Vi skal nå se på noen sannheter om frelsen og karakteren Johannes beskriver av Bruden/menigheten som virker på jorden i dag.

Åp. 21:14 forteller at Staden er bygd på et fundament av 12 steiner (Åp. 21:14). Dette er Menigheten, noe som Paulus presenterer som allerede “bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll” (Ef. 2:20; sml. Mat. 16:18; 1.Kor. 3:10). At Johannes bruker dette bilde igjen her i Åpenbaringen er for å forene det med seieren i år 70 e.kr., som er den endelige bekreftelsen på Kristendommen når den endelig skilte seg fra Israel og jødedommen.

Åp. 21:19-21. Disse steinene kan vi se tydeligere i versene 19-21. Der ser vi egentlig hvor verdifull menigheten er i Guds øyne, som er “smykket med alle slags kostbare steiner”. De kristne oppfyller evangeliets verk som forherliger Guds navn og utøver tro som reflekterer hennes verdi for Gud.

“for at den prøvede ekthet i deres tro – som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild – må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse” (1.Pet. 1:7).

Åp. 21:12-21. Byen har også murer som skal gjøre henne trygg, og med en slikt fundament som vi nettopp så, behøver hun ikke å frykte for fremtiden. Selv om det jordiske Israel var i trøbbel i hans dager, sier Jesaja:

“På denne dagen skal sangen synges i landet Juda: Vi har en sterk by. Han setter frelse til murer og festningsvoll” (Jes. 26:1).

Stabiliteten til menigheten blir fremhevet av Jesus når Han etablerer menigheten.

“Og Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den”. (Mat. 16:18).

Dette passer med hennes eksistens i Kristus, Paulus skriver:

“Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus”. (1.Kor. 3:10-11).

og i Efeserne skriver Paulus en sterkere illustrasjon:

“Derfor er det ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes grunnvoll, og Jesus Kristus Selv er hoved-hjørnesteinen.” (Ef. 2:19-22).

Det «nye Jesrusalem» satt på kartet med Patmos i sentrum. Alle de kjente menighetene befinner seg i dette område.

I Åp. 21:16 blir Johannes vist “den store Staden, Det Hellige Jerusalem” (Åp. 21:10), som er Bruden (Åp. 21:2). Denne Byen blir målt til å være 12000 stadier (ca. 2.250 km) i kvadrat. Dette er interessant. Hvis du tegner opp denne kvadraten på et kart over middelhavet, med Patmos i senter der Johannes skrev Åpenbaringen, vil du se at vestkanten på kvadraten rekker til Roma og østkanten rekker til Jerusalem. Nord- og sør-kanten strekker seg tilnærmet til de nordlige og sørlige grensene av Romerrike i det første århundre. Alle de kristne samfunn som eksisterte på den tiden (60-90 e.kr.), vil du finne lokalisert innenfor disse grensene i kvadraten.

Åp. 21:16 viser også menighetens innflytelse. I Jes. 2:2-4 kan vi lese at hun “skal være opphøyet over fjellene” og “Alle folkeslag skal strømme til det”. En annen profet sier at hun (menigheten) er som “et fint skudd” og blir plantet “på et høyt og kneisende fjell” hvor “Alle slags fugler skal bo”. (Esek. 17:22-23). Nå, p.g.a. hennes profetiske lovnader har Herren satt henne til å “gjøre alle folkeslag til disipler”. Denne menigheten skal ikke gå rund å dømme andre, “for Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham”. (Joh. 3:17).

I Åp. 21:22 skriver Johannes at han “så ikke noe tempel i den, for Herre Gud, Den Almektige og Lammet er dens tempel.” Perfekt passer dette inn i Kristi komme og død, templet blir unødvendig (Mark. 15:38; Joh. 4:21; Apgj. 17:24; Heb. 8:13). Jesus er templet (Joh. 2:19-21; Ef. 2:19-20), for Han sier: “her er En som er større enn templet.” (Mat. 12:6). To ting skjer ved Hans død, yppersteprestene deler Hans kappe (Mat. 26:65) og tempelets forheng revnet (Mat. 27:51), noe som er et tegn på den kommende fjerning av tempel-systemet og åpningen av helligdommen for de trofaste (Heb. 10:19-22).

“de frelste folkeslagene skal vandre i dens lys” kan vi lese i Åp. 21:24, det forteller oss at nasjoner, som separate nasjoner, fortsatt eksisterer. Nasjoner betyr også hedninger. Å være lys for hedningene er nettopp menighetens kall:

“For slik har Herren befalt oss: «Jeg har satt Deg til lys for hedningene, for at Du skal være til frelse like til jordens ende.» (Apgj. 13:47). (les også Matt. 5:14-16; 2.Kor. 6:14 og Ef. 5:8-9).

Denne profetien fra Jes. 42:6 som Paulus og Barnabas refererer til er ang. Jesus, som er verdens lys (Joh. 8:12; 9:5), men Han etablerer også Sin menigheten til å være “verdens lys” (Mat. 5:14) og den “skinner allerede” (Joh. 2:8 sml. Rom. 13:12).

Åp. 21:25 meddeler at “Dens porter skal aldri være stengt”. Dette er for at de nyomvendte skal få komme inn. Den pågående evangeliseringen bringer inn flere og flere og hadde portene hvert stengt ville ikke noen “nye” kommet inn. Da kunne vi sagt at dette var den endelige fullkomne ordene, men som vi ser er det ikke det.

Åp. 21:27 antyder en “før-doms” setting der syndere fortsatt finnes, for det står at “de urene og han som praktiserer vederstyggeligheter og lyver” har ikke tilgang til Det Nye Jerusalem. De ikke-omvendte er de urene, noe vi kan se i skriftens bilde av hedningene utenfor Kristus (slik som Peters visjon av duken fylt med urene dyr, Apgj. 10:14-15, 28; 15:19 sml. 2.Kor. 6:17).

Åp. 22:1-2. Det faktum at byen inneholder “livets tre” som produserer blader “til legedom for folkeslagene” må kreve en tilstand som eksisterer før den fullkomne evige ordenen. Esekiels visjon om livets elv som renner fra Guds alter, som er frelses-legende, blir her brukt av Johannes:

“Langs elvebredden, både på den ene siden og på den andre, skal det vokse alle slags trær som skal gi føde. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. De skal bære ny frukt hver måned, for vannet renner til dem fra helligdommen. Frukten fra dem skal være til mat og bladene til legedom.” (Esek. 47:12).

Ved helbredelse av folkeslagene mener jeg at dette sterkt antyder om en omvendelse. Ved en omvendelse får de da komme inn til Staden der de helbredende bladene er. En annen bakgrunn fra GT finner vi i Jes. 19:21-22, og husk at Egypt er bildet på verden og hedningene:

“Da skal Herren bli kjent for Egypt, og egypterne skal kjenne Herren på den dagen, og de skal tilbe Ham med slaktoffer og grødeoffer. Ja de skal avlegge løfte for Herren og holde det. Herren skal slå Egypt, Han skal slå, men også lege. De skal vende om til Herren, og Han skal bønnfalles av dem, og Han skal lege dem.” (Jes. 19:21-22 sml. Rom. 16:25-26).

Åp. 22:15 viser oss at “hundene og trollmennene og de som lever i hor og morderne og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn” eksisterer fortsatt og befinner seg utenfor Staden. Disse er nok målet for evangeliseringen og deretter, ved omvendelsen, få tilgang til de helbredende blader fra livets tre og livets vann.

Skriften er fantastisk. Selv Johannes Åpenbaring som kan være så vanskelig blir fantastisk fargerik når en først får det klart for seg hva som egentlig skjer. Alt syr seg pent sammen til et stor flott teppe. Skriften lærer oss at Kristus innleder den nye pakts velsignelser. Når Jesus kom, kom han for å helbrede (1.Pet. 2:24) og for å sette undertrykte mennesker i frihet (Luk. 4:18; Joh. 8:34-36; Apgj. 26:18; Rom. 6:6, 18, 22; Gal. 5:1) og fra forbannelse (Rom. 5:21; 7:24-25; Gal. 3:10-13). Dette fortsetter Han med den dag i dag gjennom Sin menighet som vi nå har sett, og denne menigheten beskriver Johannes så flott i Åpenbaringen 21 – 22.

Hva synes du?

Bemerkninger:
Bibelvers er hentet fra KJV – Norsk. 

7 kommentarer om “Åpenbaringen del. 11 – Bruden, Det Nye Jerusalem

 1. Tilbaketråkk: Åp. 20:11 og 21:1: Forsvinning av Himmel og Jord – Del 1 | BIBLiBlog

 2. Tilbaketråkk: Ny Skapning og Det Nye Jerusalem | BIBLiBlog

 3. Tilbaketråkk: Litt Mer Om Det Nye Jerusalem | BIBLiBlog

 4. Guds fred. Det er selvsagt riktig at troende i Kristi levende menighet er byggesteiner i det nye Jerusalem. Men det nye Jerusalem består av mer. Livets tre, Guds trone, livets elv, lys fra Gud og lammet. Er Guds trone her på jorda idag? Nei. Er Livets tre her og nå? Nei, det er bare Guds ånd som er utgydt over denne jord per idag. Trenger vi fortsatt sol og måne her? ja, faktisk.

  Det står ingen steder at det nye Jerusalem kommer ned på den gamle jord, ikke engang under 1000-års riket, hvor Kristus regjerer som Fredsfyrsten. Og vi med Ham.
  http://wp.me/p3uvTQ-3l

  Men på den NYE jord kommer det nye Jerusalem ned.

  Et råd fra en enkel bror: Les som det står og tro som det står skrevet. Ikke lag deg for mange egne tolkninger.

  • Takker for rådene broder. Jeg ønsker ikke helt å ta opp spørsmålet om hva som er enkelt og hva som er vanskelig, da henviser jeg heller til “Åpenbaringen del 1” (http://wp.me/p17zFJ-5t) og “Eskatologi i Bibelen 2: Hull i endetids-læren” (http://wp.me/p17zFJ-2C).
   Men jeg kan komme med en informasjon om at jeg nok ikke har lagd egne tolkninger da det er en hel mass av folk der ute som tror det samme. Jeg leser og enkelt tror, men har heller latt skriften tyde skriften mer enn meg selv.

   Uansett, enkelt eller ikke, er det viktig å tolke og tyde riktig, billedelig eller bokstavelig, men da i de respektive rette plassene. Det du her gjør er å ta dette som er ment som allegori helt bokstavelig, og selv om dette ikke kan taes bokstavelig er det likevel en sann realitet på samme måte som vi er ett med Kristus, eller du kan også se det samme i et ekteskap der du er ett med din kone men ikke bokstavelig… håper jeg.

   Livets tre. Ordspråkene 3:17-18 snakker om å finne frelsen og de som griper den visdommen er denne frelsen som et livets tre. Dette er også meningen i Ord. 16:22 og jeg vil også ref til Paulus forklaring ang. at «…ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.» 1.Kor. 1:18-25.

   Dette livets tre er vi podet inn i, for Herren «er vintreet,» vi «er grenene.» Han sier også at «Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.» (Joh. 15:5). Hvis ikke dette livets tre hadde vært her hadde vi ikke fått gjort noe.
   Livets tre er flott illustrert i Salme 1 der vi også ser hvor “livets” vann strømmer og vi vil dermed ikke visne men bære frukt hver månded. Ja, Livet tre er her i dag. Det er jo Kristus, frelsen!

   Sol og måne. La oss se litt hva som står i Jes. 60:19-20 som åpenbaringen refererer til:
   «Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, og månens skinn skal ikke lyse for deg. Men Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke gå ned mer, og månen skal ikke bli borte for deg. For det er Herren som skal være ditt lys for evig, og dine sørgedager skal ta slutt.»

   Her ser vi begge deler; «Solen skal IKKE lenger være ditt lys», men samtidig skal heller ikke «solen gå ned mer, og månen skal ikke bli borte for deg.» Dette er det samme som Herren sier til Johannes i Åpenbaringen 21:23:

   «Og Byen har ikke bruk for solen eller månen til å skinne i den, for Guds herlighet opplyste den. Lammet er dens lys.»

   Dette har ingenting å gjøre med om samfunnet i dag “trenger” sol og måne her, for det gjør vi, men heller om VI trenger den for å skinne for oss. For å si det “enkelt”:
   Jeg blir kanskje i litt bedre humør om det er en solskinsdag, men den tar likevel ikke vekk de problemer en slik dag kan gi meg og ikke blir jeg frelst heller. Jeg trenger ikke solen for å finne glede midt i sorgen og/eller fortvilelsen for jeg vandrer i lammets lys.

   Jeg «er verdens lys» og jeg er «En by som ligger på et fjell,» og den «kan ikke skjules.» Jeg «tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset». (Mat. 5:14-16).

   Det er helt riktig at Det Nye Jerusalem ikke kommer ned på den gamle jord men på den nye jord. Dette er heller ikke fysisk ny og fysisk gammel jord det er snakk om men at den gamle jordens “ordning” vek vekk fra Guds åsyn for å gi plass til den nye. Men her lar jeg deg/dere vente til et av mine kommende innlegg.

  • Tusen takk for at du har tatt deg tid til å lese innlegget mitt her. Ja det er riktig observert om hva jeg skriver, men jeg kan ikke se du støtter opp med dine argumenter bortsett fra en link til din blogg. Jeg håper du har lest de andre delene av Åpenbaringen også som jeg har her. Det vil nok sette litt lys på akkurat denne forståelsen og hvorfor det er slik, og litt mer hvordan lese Åpenbaringen.

   Det nye Jerusalem er en referanse til menigheten, for Paulus forteller oss i Gal 4:26: «Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor.» Dette er i kontrast til det jordiske Jerusalem, som var i trelldom til den gamle pakt, og som snart skulle bli ødelagt, eller «kastet ut». Dette er ifølge Paulus allegori (Gal 4:21-31).

   Det er dette, «Jerusalem der oppe», som vi møter igjen i Åpenbaringen 21, for dette «nye Jerusalem» var der oppe, men steg «ned fra himmelen, fra Gud.» Og Hebreerbrevet har samme bilde da den sier vi «er kommet til Sions berg og til Den Levende Guds by, det himmelske Jerusalem… »

   Det er kanskje ikke godt nok argumentert det lille jeg kommer med her men jeg har begynt et kladd-innlegg med å besvare dette mer i dybden. Håper å kunne poste det snart og at du tar deg tid til å lese den også.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s